فروش نقدی

ردیف نام خودرو نوع خودرو قیمت(ریال) تحفیف طرح قیمت(بعد از تخفیف) مدل زمان تحویل دانلود طرح
1 DX3 کراس اور 6/390/000/000 ظرفیت فروش تکمیل گردیده است.